1. Preambule
 2. Identifikační údaje zařízení
 3. Charakteristika zařízení
 4. Konkrétní cíle vzdělávání
 5. Délka a časový plán vzdělávání
 6. Formy vzdělávání
 7. Obsah zájmového vzdělávání
 8. Podmínky pro přijetí uchazečů, průběh a ukončování vzdělávání
 9. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 10. Popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek
 11. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví
 12. Závěrečné informace

1. Preambule

            Školní vzdělávací program Centra volného času Hustopeče, příspěvkové organizace

( CVČ Hustopeče) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, odborném, vyšším a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v návaznosti na vyhlášku č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Tento Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) vydává ředitel pro všechna místa poskytovaného vzdělávání v rámci činnosti školského zařízení. Tento program úzce souvisí s celoročním pracovním plánem a jednotlivými specifickými plány.

               

Školní vzdělávací program vychází z těchto dokumentů

●  Vzdělávací a odborná příprava v Evropě

●  Bílá kniha – Národní program rozvoje vzdělávání České republice

  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR

  Dlouhodobý záměr vzdělávání v Jihomoravském kraji

●  Závěry z konferencí a seminářů /celostátní setkání ředitelů SVČ a DDM – Orea resort 2015/

  Usnesení Rady a zástupců vlád k Evropskému paktu pro mládež (2005)

  Roční plán

 

 

2.  Identifikační údaje zařízení

název:                         Centrum volného času Hustopeče, příspěvková organizace

sídlo:                           693 01 Hustopeče, Šafaříkova 1017/40

identifikační číslo:      671 000 560

statutární zástupce:     ředitel Petr Fridrich, Mgr.

zřizovatel:                   město Hustopeče

Adresa zřizovatele:     693 17 Hustopeče, Dukelské nám. 2/2


e-mail:                         ddm.hustopece@bv.orgman.cz, pavucina@volny-cas.cz

web:                            www.volny-cas.cz

telefon:                       774 095 524 / 608 752 265

Platnost dokumentu:   2. ledna 2018

 

3. Charakteristika zařízení

            Centrum volného času Hustopeče je podle školského zákona školským zařízení, které poskytuje služby a vzdělávání, zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační, osvětové činnosti pro žáky, studenty, pedagogické pracovníky, případně i pro další osoby.  CVČ naplňuje volný čas dětí, žáků nebo studentů a snaží se o efektivní využití volného času široké veřejnosti.

            Centrum volného času Hustopeče se podílí na zajištění volného času občanů Hustopečí a okolí. Poskytuje služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách, pořádá kulturní a společenské akce pro veřejnost. Ke své činnosti využívá budovu, která je majetkem Města Hustopeče, sídlo je na ul. Šafaříkova 40. Budova je v době od 1. 10. 2017 v rekonstrukci. Rekonstrukce je plánována do srpna roku 2018. Po dobu rekonstrukce je kancelář a většina našich aktivit přestěhována do městské knihovny na adrese nádražní 20 v Hustopečích, která je ve správě CVČ Hustopeče. CVČ svoji činnost vykonává také na základních a středních školách v Hustopečích, Velkých Němčicích, Křepicích a Dolních Věstonicích. Dále v prostorách Sportovního zařízení města Hustopeče a v ostatních budovách, které provozuje naše organizace.

            Nadále chceme rozvíjet, zkvalitňovat svoji činnost a spolupracovat při organizování volného času se všemi organizacemi, které se na uvedené činnosti podílejí. Pro nevyhraněné zájemce chceme nabízet možnost spontánně využívat prostory CVČ.  Jednou z našich činností je i podpora rodičů a dětí, kteří navštěvují mateřské centrum Cipísek, je pro tuto kategorii zajišťována pravidelná i příležitostná činnost, účastní se táborové činnosti.

            Posláním CVČ Hustopeče je nejen poskytovat zájmové vzdělávání, ale také účastnit se, organizovat, zajišťovat, spoluorganizovat společenské dění v Hustopečích i okolí a touto činností podporovat a rozvíjet dobré jméno školského zařízení. Dlouhodobé cíle vycházejí především z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy MŠMT a z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihomoravském kraji. K dlouhodobým cílům CVČ Hustopeče patří zejména snaha o získání finančních zdrojů z fondu EU a podpora spolupráce s městem, školami a ostatními neziskovými organizacemi ve městě a okolí.

 

 

4.  Konkrétní cíle vzdělávání

 

     Cíl je nezbytným předpokladem každého pedagogického působení. Pomáhá nám usnadňovat volbu efektivních pedagogických prostředků, výběr konkrétních činností, má velký vliv na formování personálních, materiálních a dalších podmínek výchovy a vzdělávání. Základním krátkodobým cílem zájmového vzdělávání je rozvoj klíčových kompetencí, které lze souhrnně definovat: „Umím aktivně a smysluplně naplňovat svůj volný čas a rozvíjet tak dále svůj zájem a nadání“.

Krátkodobé cíle – konkrétně jsou rozpracovány v plánu činnosti na příslušný školní rok a v plánech jednotlivých zájmových útvarů.

Účastník zájmového vzdělávání si tak v různých formách činností vytváří klíčové kompetence, jako např.: rozvíjet schopnost aktivního využití volného času, rozvíjet své zájmy a záliby, umět vhodně relaxovat, vybrat si přiměřené aktivity, umět říci ne na nevhodné aktivity, rozvíjet své nadání, odbornost, vlohy, talent, čímž si zvyšuje zdravé sebevědomí a vytváří návyky pro udržení zdravého životního stylu. 

Kompetence k učení: jazykové vzdělávání, zapojení kreativity dětí, mládeže (především v zájmových útvarech AJ).

Kompetence k řešení problémů: účastníci se učí poznávat situace, hledat své místo v kolektivu, řešit konflikty a zdolávat problémy, cílem je naučit účastníky prosocionálnímu chování (ve všech našich činnostech, zájmových útvarech).

Kompetence komunikativní: zde se jedná především o jednání s vrstevníky, s dospělými a zvládnutí správné argumentace. Cílem je naučit se zapojovat do diskuse, obhajovat svůj názor, naučit se vyjadřovat své myšlenky, naučit mladé lidi komunikovat a řešit konflikty – adekvátně se chovat a reagovat správně na nejrůznější podněty z okolí, umět přijímat kritiku a sebekriticky vystupovat (ve všech našich činnostech, zájmových útvarech).

Kompetence sociální a personální: základem je zvládnutí týmové práce, najít si své postavení v týmu, kolektivu a uvědomit si důležitost společné práce, naučit se obhájit své názory a návrhy ve skupině (ve všech našich činnostech, zájmových útvarech).

Občanské kompetence: cílem je osvojit si hodnoty a normy demokratické společnosti– rozvíjet sociální dovednosti a orientovat se v sociálních vztazích, uvědomovat si své chování vůči sobě i svému okolí, případně nést veškeré následky, respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jich, chránit a oceňovat naše kulturní i historické dědictví, chápat ekologické souvislosti a environmentální problémy (ve všech našich činnostech, zájmových útvarech).

Kompetence pracovní: cílem je vytvářet u dětí a mládeže správné pracovní návyky, používat bezpečně nejen materiály, nástroje a vybavení, ale uvědomovat si i výsledky své pracovní činnosti, využívat tyto znalosti a zkušenosti pro svůj další rozvoj, pracovat kreativně a samostatně. Účastníky ZV vedeme k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. Volný čas ale především slouží k relaxaci a kompenzaci pracovní zátěže (ve všech našich činnostech, zájmových útvarech).

5. Délka a časový plán vzdělávání

 

     Délka a časový plán vzdělávání je dán především jeho formami. S ohledem na charakter činnosti je plán činnosti v našem zařízení dán plánem práce na příslušný školní rok, proto je v každém školním roce přílohou ŠVP aktuální plán.

Zájmová činnost pravidelná:

zpravidla od prvního týdne  měsíce října do konce měsíce května běžného školního roku

(viz příloha - rozvrh kroužků). Vyučovací hodina trvá 60 minut.

Zájmová činnost příležitostná a prázdninové aktivity:

celoročně (viz měsíční plány a nabídka táborů na příslušný školní rok).

Odborná, osvětová činnost a spontánní aktivity:

celoročně. Výjimkou je období hlavních školních prázdnin (červenec, srpen), kdy z důvodu konání táborů může být tato činnost omezena. 

 

 

6. Formy vzdělávání

 

     Formy vzdělávání jsou dány vyhláškou 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

CVČ Hustopeče uskutečňuje při poskytování zájmového vzdělávání všechny formy vzdělávání, které jsou dány vyhláškou:

●  pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost (kroužky, kurzy, kluby)

●  příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost nespojená s

   pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro

   zájmové vzdělávání (taneční přehlídky, vystoupení, akce pro veřejnost, sportovní soutěže)

 táborová činnost a další činnosti spojené s pobytem jak v místech, kde CVČ vykonává

   činnost školského zařízení, tak i mimo tato místa (tábory, víkendové akce, soustředění)

●  osvětová činnost (školení, semináře, výukové programy, poskytování informací)

●  individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání talentovaných dětí

●  spontánní aktivity (využití prostor, půjčovna, čajovna, veřejný internet)

●  další jiné neuvedené formy

 

 

7. Obsah zájmového vzdělávání

 

       Obsah zájmového vzdělávání vychází z principu rozvoje klíčových kompetencí. Ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání není závazně stanovena struktura tohoto vzdělávání. Školský zákon pouze vymezuje obsah zájmového vzdělávání jako naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Obsah zájmového vzdělávání představuje konkrétní podobu rozpracované formy zájmového vzdělávání. CVČ Hustopeče má konkrétní podobu rozpracovanou do níže uvedených oblastí (oborů) – viz příloha.

1. oblast pohybová a sportovní

2. oblast výtvarná, estetická a taneční

3. oblast hudební a vzdělávací

4. oblast přírodovědné (environmentální)

5. ostatní

Obsah zájmového vzdělávání ve všech jeho formách koresponduje se základním principem otevřenosti, je postaven tak, aby umožnil jejich realizaci s přihlédnutím k věku, individuálním možnostem, zájmům a potřebám všech účastníků. Účastníci získávají nejen znalosti a dovednosti, ale jsou vedeni k jejich využití v praxi.

 

 

8. Podmínky pro přijetí uchazečů, průběh a ukončování vzdělávání

 

         Do zvoleného typu a formy zájmového vzdělávání je přijat účastník (dítě, žák, student, pedagogický pracovník, popřípadě další osoba a to bez ohledu na místo jeho trvalého pobytu). Přijati jsou na základě řádně vyplněné přihlášky a následným uhrazením stanovené úplaty za zájmové vzdělávání. Účastníci jsou tímto přijati k zájmovému vzdělávání a vztahují se na ně veškerá práva a povinnosti účastníka zájmového vzdělávání, jsou povinni dodržovat Vnitřní řád DDM a další nařízení a směrnice, které vydalo školské zařízení. Tyto podmínky přijetí  jsou určeny především pro pravidelnou, táborovou a pobytovou formu zájmového vzdělávání. U dalších forem vzdělávání:

- příležitostné aktivity: zpravidla bez přihlášky, někdy je stanoveno vstupné či příspěvek

- odborné a osvětové programy: zpravidla ohlášení účasti, seznam účastníků s podpisem odpovědné osoby, účastnický poplatek

- spontánní aktivity: jde vždy o činnost bez přihlášky.

 Ukončení zájmového vzdělávání:

- uplynutím doby, po které je vzdělávání poskytováno

- při předčasném ukončení zájmového vzdělávání, ke kterému byla podána přihláška musí být písemné prohlášení zletilých účastníků nebo zákonných zástupců nezletilých účastníků. Část  úplaty při předčasném ukončení zájmového vzdělávání náleží účastníkovi až po vyúčtování nákladů na zájmové vzdělávání a  po  písemné žádosti o vrácení úplaty.

CVČ Hustopeče nevydává doklad o ukončení zájmového vzdělávání.

 9.  Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

     Školní vzdělávací program CVČ Hustopeče v maximální míře reaguje na právo rovného přístupu ke vzdělávání. Naše zařízení je na tuto skutečnost připraveno v oblasti personální

(dobrá spolupráce s místní MŠ, ZŠ A PŠ Hustopeče, která má sídlo na ulici Šafaříkova), v oblasti materiální jsou prostory zařízení dostupné znevýhodněným žákům.

V oblasti organizačních forem - organizujeme zájmové vzdělávání pro absolventy dřívější Speciální školy Hustopeče, kde se nám daří spolupráce s vedením školy a participace na ŠVP obou zařízení. Mezi klienty se speciálními vzdělávacími potřebami patří také nadané děti, žáci, studenti. CVČ vytváří podmínky pro rozvoj nadání klientů ve všech formách zájmového vzdělávání, zejména možností individuálního přístupu pedagogů.

 

 

10.  Popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek

 

       Zájmové vzdělávání se uskutečňuje v odpovídajících podmínkách v souladu s obecně platnými předpisy a norami, vzdělávacími potřebami klientů a potřebami pro činnost pedagogů.

 

Materiální a prostorové podmínky

CVČ Hustopeče zajišťovala do 30. září 2017 svoji činnost v budově na ul. Šafaříkova 40. Budova a přilehlé prostory na ul. Šafaříkova jsou majetkem Města Hustopeče svěřeným do správy CVČ Hustopeče. Součástí tohoto areálu jsou dále dočasné stavby – stáje pro koně a klubovna skautů, garáže, plechové buňky, dětské hřiště, asfaltový skatepark, ohniště a ohrada. Budova CVČ byla zastaralá a náročná na údržbu, opravy a energie. Proto se 1. 10. 2017 zahájila kompletní rekonstrukce budovy. Po dobu rekonstrukce využíváme pro naši činnost především prostor Městské knihovny (Centra celoživotního vzdělávání) na adrese: Nádražní 20, Hustopeče, kde je dočasně umístěna kancelář CVČ a prostory M-klubu na ulici Herbenova 4 v Hustopečích.

Pronajaté prostory – především tělocvičny využíváme ke sportovní činnosti. Jedná se o ZŠ Nádražní, ZŠ Komenského, SOU a SOŠ Hustopeče, Tělocvična Gymnázia T. G. Masaryka a městskou sportovní halu.

Veškeré prostory odpovídají bezpečnostním a hygienickým předpisům. Výzdoba prostor je obměňována dle ročních období, prostory jsou čisté a čistitelné.

 

 

 

Personální podmínky

Zájmové vzdělávání zabezpečují kvalifikovaní interní pracovníci, případně interní pracovníci, kteří si příslušnou kvalifikaci doplňují. Externí pracovníci jsou zaměstnáni na základě dohod konaných mimo pracovní poměr. Pedagogický sbor je schopen týmové práce, pracovníci spolupracují a vzájemně si pomáhají. CVČ Hustopeče má 5 interních pedagogických pracovníků, 1 správního zaměstnance a každý rok přibližně 35 externích pracovníků, kteří zajišťují pravidelnou výchovně vzdělávací činnost. Naším cílem je udržet stabilizaci kolektivu a udržitelnost počtu pracovníků.

Požadavky na pedagogického pracovníka

- má odpovídající pedagogické vzdělání

- je schopen týmové spolupráce

- má manažerské schopnosti, umí zorganizovat a připravit různé aktivity, akce

- zná metodiku vedení zájmových činností, je kreativní, empatický, dbá o svůj profesní rozvoj

- zná a umí aplikovat pedagogické zásady výchovy mimo vyučování a psychologické zásady

   volnočasových aktivit

- ovládá bezpečnostní předpisy pro práci s účastníky činnosti a také je důsledně dodržuje

 

Popis ekonomických podmínek

Zdroje financování: příspěvek ze státního rozpočtu, zřizovatele, granty, doplňková činnost

Způsob financování jednotlivých aktivit:

- zájmové vzdělávání: z příspěvku účastníka, z příspěvku města a OPPP ze státního rozpočtu

- akce: z příspěvku města, z doplňkové činnosti, z darů a grantů

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání – viz vnitřní směrnice CVČ.

Materiální vybavení – viz aktuální inventurní soupisy.

 

 

11. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví

 

         Hlavním cílem a úkolem zaměstnavatele při zajišťování BOZP je předcházet rizikům ohrožujícím životy a zdraví zaměstnanců, klientů a ostatních osob. Je nutné zajistit nejen bezpečnost fyzickou, ale také sociální a emocionální. Cílem naší práce je zabezpečit provoz zařízení v průběhu zájmového vzdělávání tak, aby byla vyvážena tělesná, duševní a sociální pohoda účastníků zájmového vzdělávání, což je: bezpečné prostředí, výrazné označení nebezpečí, dostupnost prostředků první pomoc, bezpečné pomůcky, prevence rizik, ochrana před úrazy, vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání, vhodný stravovací a pitný režim, vytvářet příznivé sociální klima, respekt k potřebám jedince atd.

      Veškeré předpisy a řády obsahuje dokumentace BOZP a PO CVČ Hustopeče.

Pravidelná kontrola BOZP A PO je zajišťována prostřednictvím oprávněných osob provádějících kontroly a revize.

 

12. Závěrečné informace

 

     Školní vzdělávací program CVČ Hustopeče byl vypracován ve spolupráci s pedagogickými pracovníky na základě shromáždění zdrojů informací, připomínek a diskusí.

     ŠVP vydává ředitel Centra volného času Hustopeče, příspěvková organizace.

Dokument je zveřejněn na nástěnce a webových stránkách organizace.

    ŠVP je dokument otevřený, tzn., že může být podle potřeb doplňován a aktualizován.

 

 

V Hustopečích dne 2. ledna 2018                     

 

Mgr. Petr Fridrich

ředitel CVČ Hustopeče