Provozní řád areálu jízdárny CVČ

Níže uvedeným řádem jsou stanoveny bezpečnostní a provozní pravidla jezdeckého areálu a chovatelského kroužku a kroužku pony školky při CVČ Hustopeče a přilehlých prostor souvisejících s chovem koní a dalších zvířat, zejména výběhy pro koně a zázemí členů chovatelského kroužku.

 

Všeobecné pokyny

 

 1. Každý člen chovatelského kroužku a ostatní návštěvníci jsou povinni se s tímto řádem seznámit a dodržovat jej.
 2. Vstup do prostor stájí je možný pouze se souhlasem vedoucího zájmového útvaru, ošetřovatele koní, majitele koně, nebo osoby pověřené vedoucím. Členové kroužku musí při příchodu do kroužku vždy vyhledat vedoucího a nahlásit svůj příchod.
 3. Děti mladší 12 let se mohou v blízkosti koní pohybovat pouze v doprovodu rodičů, nebo osoby starší 18 let. Členové chovatelského kroužku a kroužku pony školky se smí v prostoru stájí pohybovat pouze pod dozorem vedoucího zájmového útvaru, či instruktora pověřeného vedoucím.
 4. Je přísně zakázáno vstupovat do prostor vymezených pro koně, jako jsou jízdárna, výběhy a boxy a dále skladů krmiv, čí zázemí členů chovatelského kroužku. Vstup je možný pouze na povolení a v doprovodu pověřené osoby.
 5. Psy je do areálu povoleno vodit na vodítku, nebo na volno pokud je pes vychovaný a bezpečný. Je vhodné uklízet po nich případné exkrementy.
 6. Je zakázáno chovat se hlučně, křičet, běhat a jakýmkoliv způsobem plašit koně a další zvířata.
 7. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa – odpadkové koše a jakýmkoli jiným způsobem znečišťovat, či jinak poškozovat jezdecký areál a přilehlé prostory CVČ Hustopeče.
 8. KRMENÍ KONÍ BEZ SOUHLASU VEDOUCÍHO KROUŽKU, NEBO OŠETŘOVATELE JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO.
 9. Každý návštěvník areálu, včetně členů chovatelského kroužku je povinen zabezpečit svůj majetek před krádeží. Vedoucí kroužku, ani další pověřené osoby nenesou za ztrátu osobních věcí zodpovědnost.

 

Bezpečnostní pokyny

 

 1. V prostorách areálu jsou všichni povinni udržovat pořádek a čistotu. Každý je povinen uklidit na své místo veškeré používané nářadí a výbavu (ohlávky, boxy s kartáči, postroje…). Všichni členové kroužku mají povinnost udržovat v čistotě uvaziště a přilehlé prostory stájí (odklízení exkrementů) a udržovat v čistotě jezdecké vybavení koní, včetně soupravy na čištění koní.
 2. V celém volnočasovém areálu je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. V případě porušení tohoto nařízení je pověřená osoba oprávněna vykázat osobu toto nařízení porušující z areálu.
 3. Všichni účastníci jezdeckého provozu v areálu, případně při pořádání volnočasových akcí jsou povinni respektovat pokyny provozovatele, osoby jím pověřené, či vedoucí kroužku, a to jak na jízdárně a v terénu, tak i ve stáji či dalších místech souvisejících s jezdeckými činnostmi, nebo péčí o koně.
 4. Každý je povinen v případě úrazu osoby poskytnout první pomoc a v případě potřeby zavolat lékaře. V případě úrazu koně, či podezření na onemocnění toto neprodleně ohlásit vedoucímu či pověřené osobě a také majiteli koně.
 5. Každý přítomný je povinen ohlásit provozovateli areálu vznik požáru, nebo situaci vyžadující zásah Policie ČR a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Pravidla provozu chovatelského kroužku, pony školky, jezdeckého výcviku a provozování rekreačního ježdění pro veřejnost

 

Péče o koně

 

 1. Ke koním lze přistupovat jen v přítomnosti vedoucího, instruktora či majitele koně. Vstup do výběhů, jízdárny a boxů je bez těchto osob zakázán. Hrozí nebezpečí úrazu!
 2. Před přistoupením ke koni je nutné koně dostatečně hlasitě oslovit a přistupovat k němu zpravidla z jeho levé strany. Na volném prostranství nikdy nepřistupovat ke koni zezadu a v případech, kdy není jiná možnost, koně důrazně oslovíme.
 3. Při výcviku a ošetřování koní je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost - buď stát těsně u koně, nebo v takové vzdálenosti, aby nemohlo dojít k zasažení kopyty, nebo kousnutí. Bez vědomí vedoucího, nebo osoby jím pověřené je přístup ke koním zakázán.
 4. Při manipulaci s koňmi (čištění, sedlání) budou všichni koně uvázáni na ohlávce na určeném stanovišti, nebo v boxu.
 5. Každý člen kroužku, majitel koně je povinen po svém koni uklízet trus na jezdeckých plochách (plochy vyhrazené pro pohyb koní, jízdárna, hala), na dvoře a v chodbě ve stáji, a to výlučně jeho odklizením do kontejneru (kolečka) vedle stájí.

 


Jezdecký výcvik, jízda na koni a rekreační ježdění pro návštěvníky

 

 1. Jezdecký výcvik v areálu probíhá pod vedením vedoucího zájmového útvaru. Vedoucí může pověřit další osoby k vedení jezdeckého výcviku. Využití je možné pouze za předchozího souhlasu vedoucího – platí pro majitele soukromých koní.
 2. Před zahájením jezdeckého výcviku je jezdec povinen zkontrolovat stav výstroje koně i vlastní (zejména funkčnost přilby) a případné nedostatky ihned ohlásit vedoucímu, nebo osobě vedoucím pověřené.
 3. Členové kroužku musí být pro jízdu na koni patřičně vybaveni. Každý jezdec musí mít při jezdeckém výcviku na hlavě jezdeckou tříbodovou dobře padnoucí přilbu (cyklistická není vhodná), dlouhé jezdecké, nebo přiléhající kalhoty, jezdecké nízké boty (pérka) a chapsy, přiléhavé triko (ideálně s dlouhým rukávem), jezdecké rukavice a bezpečnostní vesta, nebo páteřní dobře padnoucí chránič (zejména u jezdců kteří absolvují skokový výcvik).
 4. Všichni účastníci jsou povinni se chovat ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k okolní přírodě.
 5. Jezdecký výcvik, vyjížďky a svezení pro cizí rekreační jezdce je možno pouze po telefonické domluvě ve stanovený den a čas. Případné zpoždění je jezdec povinen ohlásit, pokud tak neučiní a nedostaví se do deseti minut od stanoveného času jízdy, bude kůň odstrojen a odveden.
 6. Časový harmonogram kroužku Pony školka je domluven vždy individuálně s vedoucím zájmového útvaru. Každý člen je povinen oznámit nejpozději den předem, že není schopen dostavit se včas na smluvený termín.
 7. Je vhodné, aby účastníci jezdeckého výcviku, rekreační jezdci, pravidelní jezdci,  ošetřovatelé, majitelé a další osoby podílející se na provozu areálu byli očkováni proti tetanu.
 8. U dětí a mladistvých do 18 let musí dát písemný souhlas k jízdě a jakéhokoli pohybu kolem koní alespoň jeden z rodičů. U začínajících jezdců se doporučuje i souhlas ošetřujícího lékaře. U členů kroužku funkci písemného souhlasu plní odevzdaná a podepsaná přihláška do zájmového útvaru.
 9. Noví účastníci, kteří absolvovali jezdecký výcvik, nebo jezdili v jiné stáji, jsou povinni objektivně informovat vedoucího o svých schopnostech. Vedoucí je oprávněn si dovednosti jezdce ověřit na jízdárně.
 10. Provozovatel neručí za případné úrazy vzniklé pádem z koně, případně jinou činností v jezdeckém areálu.
 11. Jezdecký výcvik a jízda na koních jsou zakázány pod vlivem alkoholu, drog, nebo jiných psychotropních či omamných látek a je zakázáno při těchto činnostech jíst, pít a žvýkat žvýkačku.
 12. Děti, které jsou členy chovatelského kroužku, mají důrazně doporučeno nechávat své mobilní telefony v prostoru šaten. Za případné rozbití není provozovatel areálu zodpovědný.

Závěrečné ustanovení

 

Nedodržení provozního řádu, výše uvedených podmínek či neuposlechnutí pokynů vedoucího při jízdě, výcviku či vyjížďce, nebo provozovatele či správce areálu je důvodem k ukončení výcviku bez jakéhokoliv nároku na vrácení uhrazených služeb, případně v k vypovězení smlouvy o ustájení koně.

 

 

Kontakty:

 

vedoucí chovatelského kroužku:   Ing. Simona Jakubčíková    tel.: 608 049 586

chovatelka koní, pony škola:        Eliška Petrášová                tel.: 725 827 190       

kancelář CVČ:                            pedagogové CVČ               tel.: 774 095 524

 

 

Hasičský záchranný sbor: 150

Zdravotnická záchranná služba: 155

Policie ČR: 158

 

Městská policie Hustopeče – služba  tel.: 727 888 396 (723 414 763, 723 707 522)

 

 

V Hustopečích 2.1.2018

Mgr. Petr Fridrich