1. Vnitřní režim
 2. Hygienické zásady a bezpečnostní opatření
 3. Práva a povinnosti účastníků zájmového vzdělávání
 4. Práva a povinnosti zákonných zástupců
 5. Závěr

 

Preambule

V září 2017 započal zřizovatel CVČ Hustopeče (Město Hustopeče) kompletní rekonstrukci budovy CVČ – Pavučina (demolice a následná výstavba nové budovy). Činnost CVČ Pavučina, kanceláře a personál byla dočasně přesunuta do prostor Centra celoživotního vzdělání – knihovny na ulici nádražní 20, Hustopeče. Zájmové útvary a další činnost bude od října 2017 probíhat v detašovaných pracovištích CVČ Pavučina dle seznamu kroužků v daném roce. Tento vnitřní řád určuje vnitřní režim v budově knihovny, obecné práva a povinnosti účastníků zájmových útvarů. Účastníci činností pořádaných CVČ Pavučina se řídí dále platnými předpisy a vnitřními řády budov určených jako místo výkonu zapsaných k pravidelné činnosti rejstříku škol a školských zařízení.

1. Vnitřní režim

a) Činnost ve všední dny

Pravidelná činnost ve všední dny probíhá podle časového harmonogramu a týdenního rozvrhu. Nepravidelná a spontánní činnost probíhá podle celoročního plánu akcí.

Budova knihovny se otevírá ve všední dny v 8:30 hodin. Účastníci využívají především zadního označeného vchodu po signalizaci na zvonek, ohlášení se a za pomoci dálkového otevírání dveří.

Účastníci vstupují zadním vchodem do prostor galerie, kde vyčkají příchodu vedoucího kroužku. Pokud se nedostaví do 5 minut po zahájení, ohlásí některý z účastníků jeho nepřítomnost vedoucího v kanceláři Pavučiny, zaměstnanci vykonávající službu dne.

Vedoucí kroužku odvádí účastníky do pracoven určených pro činnost kroužku.

 
b) Činnost o sobotách a nedělích

V sobotu a neděli (ve svátek a o prázdninách) je činnost organizována dle celoročního plánu práce. Dodržují se stejná ustanovení jako pro činnost ve všední dny.

Je-li akce pořádána CVČ, je přítomen interní zaměstnanec. Pro cizí subjekty je nutná dohoda předem.

 
c) Zásady chování během činnosti

Během činnosti každý účastník dodržuje kázeň a klid.

Udržuje pořádek v místnosti, kde probíhá činnost.

Každé svévolné poškození nebo úmyslné zničení majetku účastníků, vedoucích kroužků či jiných osob hradí rodiče účastníka nebo účastník, který poškození zavinil.

Každý účastník dbá na dostatečné zajištění svých věcí. Pokud dojde ke ztrátě, hlásí tuto skutečnost neprodleně svému vedoucímu kroužku.

Do prostor knihovny nosí účastníci pouze věci potřebné v rámci činnosti, cenné věci nenosí.

 

2. Hygienické zásady a bezpečnostní opatření

Všichni účastníci se chovají při pobytu v budově knihovny tak, aby dodržovali hygienické zásady a bezpečnostní předpisy pro toto zařízení, aby neohrozili zdraví nikoho.

 • Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během schůzky v pracovně, na chodbě, jsou účastníci povinni nahlásit vedoucímu kroužku nebo internímu zaměstnanci konajícímu službu dne.
 • Účastníkům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, přístroji, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru vedoucího kroužku.
 • Při přecházení na místa činností či jiných akcí CVČ Hustopeče se účastníci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovodu. Před takovýmito akcemi doprovázející vedoucí účastníky zvlášť poučí o bezpečnosti.
 • Při činnosti v odborných pracovnách zachovávají účastníci bezpečnostní předpisy dané provozním řádem dané místnosti. Vedoucí kroužku je povinen seznámit všechny účastníky na zahajovací schůzce s vnitřním řádem (dodatečně poučit chybějící účastníky první schůzky), o poučení provede záznam do deníku zájmového kroužku.
 • Ve všech prostorách CVČ Hustopeče platí přísný zákaz kouření, užívání a vnášení zdraví škodlivých látek.

3. Práva a povinnosti účastníků zájmového vzdělávání

Účastník zájmových útvarů má právo:

 • Účastnit se a vybrat si zájmový kroužek.
 • Informace o průběhu a výsledcích vzdělávání.
 • Vyjádření vlastního názoru
 • Sdělovat připomínky, výhrady a náměty k činnosti CVČ Pavučina.

Účastník ZÚ má povinnost:

 • Na schůzku kroužku chodit včas, svoji neúčast omluvit předem.
 • Chovat se ukázněně ve všech prostorách budovy knihovny, poslouchat vedoucího i ostatní zaměstnance CVČ a řídit se jejich pokyny.
 • Chránit a šetřit majetek CVČ Hustopeče, nepoškozovat jej, zjištěné závady hlásit vedoucímu kroužku.
 • Bez dovolení vedoucího se nevzdalovat z kroužku.
 • Chovat se přátelsky k ostatním členům kroužku, dodržovat kázeň a klid.
 • Chránit zdraví své i svých kamarádů. Pokud dojde k poranění při práci, ihned tuto skutečnost nahlásit vedoucímu kroužku.
 • Účastníci spontánních aktivit se vždy řídí pokyny interního zaměstnance CVČ Hustopeče, který koná službu dne, dodržují bezpečnost a chrání majetek CVČ Hustopeče.

4. Práva a povinnosti zákonných zástupců

 • Právo informovat se o účasti a chování dítěte.
 • Právo vznášet dotazy a připomínky k činnosti CVČ Pavučiny.
 • Právo požádat o snížení úplaty za zájmový útvar ředitele CVČ (o snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školského zařízení podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním).
 • Povinnost informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte.
 • Povinnost uhradit zápisné ve stanovených termínech.

5. Závěr

Všichni příchozí do budovy CVČ - knihovny jsou povinni se řídit tímto Vnitřním řádem, dále pokyny zaměstnance konajícího službu dne nebo přímo pokyny ředitele organizace.

V Hustopečích dne 1. října 2017, Mgr. Petr Fridrich (ředitel organizace).